ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
GENERAL TERMS AND CONDITIONS
A Dubai Harmony Kft. online áruház
szolgáltatásait elektronikus úton igénybe vevő
vásárlók részére
For customers using the services of the Dubai
Harmony Kft. webshop electronically
Hatályos: 2018.augusztus 20. napjától Effective date: 20 August 2018
1. Értelmező rendelkezések 1. Definitions
a. Szolgáltató: a Dubai Harmony Korlátolt
Felelősségű Társaság
Rövidített neve: Dubai Harmony Kft.
Székhelye: 4032 Debrecen, Patay István
utca 18.
Képviselő: Talha Salim Hussain
ügyvezető
Nyilvántartást vezető cégbíróság:
Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 09-09-029287
Adószáma: 26185774-2-09
Ügyfélszolgálat címe: 4032 Debrecen,
Patay István utca 18.
Ügyfélszolgálat telefonszáma:
Ügyfélszolgálat e-mail címe:
Szolgáltató részére tárhelyet biztosító:
a. Service provider: Dubai Harmony
Korlátolt Felelősségű Társaság
Abbreviated name: Dubai Harmony
Kft.
Registered office: 4032 Debrecen,
Patay István utca 18.
Represented by: Talba Salim Hussain
manager
Registry Court keeping the company
registry: Company Registry Court of
Debrecen Regional Court
Company registry number: 09-09-
029287
Tax number: 26185774-2-09
Address of customer service: 4032
Debrecen, Patay István utca 18.
Telephone number of customer
service:
E-mail address of customer service:
Person providing memory space for
the Service provider:
b. Egyéni vásárló/felhasználó: a
fogyasztó, a fogyasztónak nem minősülő
természetes személy és a
nagykereskedőnek nem minősülő cég.
b. Individual customer/user: the
consumer, the non-consumer natural
person and the non-wholesale company.
c. Fogyasztó: a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körén kívül eljáró természetes személy,
aki az ABCmost honlapon a jelen
szerződéses feltételeknek megfelelően a
szolgáltató által elfogadott
regisztrációval rendelkezik
c. Consumer: natural person acting
outside their profession, independent
occupation or business activity who has
the registration accepted by the service
provider on the ABCmost website,
according to the present terms and
conditions
d. Fogyasztónak nem minősülő
természetes személy: a szakmája,
önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körében eljáró természetes
személy, aki a ABCmost honlapon a
jelen szerződéses feltételeknek
megfelelően a szolgáltató által
elfogadott regisztrációval rendelkezik
d. Non-consumer natural person: natural
person acting within the bounds of their
profession, independent occupation or
business activity who has the
registration accepted by the service
provider on the ABCmost website,
according to the present terms and
conditions
e. Illetékes békéltető testület: Hajdú-
Bihar Megyei Békéltető Testület, cím:
4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
e. Competent conciliation panel: Hajdú-
Bihar Megyei Békéltető Testület,
address: 4025 Debrecen, Vörösmarty
u. 13-15.
2. Általános rendelkezések 2. General provisions
A ABCmost honlapon elérhető a Szolgáltató
termékkatalógusa, amely tartalmazza a
Szolgáltató által forgalmazott élelmiszereket és
egyéb termékeket (továbbiakban: webáruház). A
webáruházon keresztül történő elektronikus
rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt
feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a
Szolgáltató és a rendelést leadó, elfogadott
regisztrációval rendelkező egyéni vásárló
(továbbiakban Megrendelő) között.
A Megrendelő a rendelés leadásával egyidejűleg
elfogadja, és jóváhagyólag tudomásul veszi a
jelen vásárlási szerződésre vonatkozó általános
szerződési feltételeket. A Szolgáltató jogosult a
jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, mely
módosított ÁSZF ABCmost honlapon való
közzététellel lép hatályba és Megrendelő azt a
közzétételt követő első megrendeléssel fogadja
el.
The product catalogue of the Service provider is
available on the ABCmost website; it includes
the food and other products distributed by the
Service provider (hereinafter: the webshop). By
submitting orders electronically through the
webshop a purchase contract is established
under the terms and conditions described herein
between the Service provider and the individual
customer submitting the order and with accepted
registration (hereinafter: the Customer).
Simultaneously with submitting the order the
Customer accepts and approves of the general
terms and conditions concerning the present
purchase contract. The Service provider is
entitled to unilaterally modify this GTC; the
modified GTC becomes effective when
published on the ABCmost website and the
Customer accepts it by submitting the first order
after the publication.
3. A szerződő felek azonosítása, regisztráció 3. Identification of the contracting parties,
registration
A vásárlási szerződés a Dubai Harmony Kft.,
mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között jön
létre.
A Szolgáltató csak a ABCmost honlapon, a Dubai
Harmony Kft. logójával és adataival jól
felismerhetően azonosított internetes katalóguson
keresztül leadott és a Szolgáltató által
visszaigazolt rendelésekért felel.
A megrendelés előfeltétele az egyéni vásárlónak
a __________ honlapon történő regisztrációja és
annak a Szolgáltató általi visszaigazolása.
A Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével
megadja az adatait, amelyeket bármikor
módosíthat. A Dubai Harmony Kft. a megadott
adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és
állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok
megadásából eredő károkért minden felelősség a
Megrendelőt terheli. A Dubai Harmony Kft. a
nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztráció
esetén, továbbá amennyiben Megrendelő a jelen
szerződéses feltételek szerinti kötelezettségeinek
nem tesz eleget, a regisztrációt jogosult törölni,
továbbá jogosult ellenőrizni a Megrendelő által
megadott adatok valódiságát. Felek kifejezetten
rögzítik, hogy Szolgáltató nem köteles
ellenőrizni, hogy a felhasználó által a
regisztrációkor, illetőleg egyébként a
The purchase contract is established between
Dubai Harmony Kft as seller and the Customer
as buyer.
The Service provider is only be responsible for
orders submitted on the ABCmost website
through the internet catalogue identified with the
recognizable logo and data of Dubai Harmony
Kft and confirmed by the Service provider.
The registration of the individual customer on
the ____________ website and the confirmation
of the registration by the Service provider are
prerequisites for ordering.
By filling in the registration form the Customer
provides their data that the Customer can modify
any time. Dubai Harmony Kft performs the
order and issues the invoice according to the
data provided. The Customer shall bear all the
responsibility for damages originating from
providing incorrect or false data. In the case of
obviously incorrect or false registration and if
the Customer does not comply with their
obligations under the present general terms and
conditions, Dubai Harmony Kft is entitled to
delete the registration and entitled to check the
validity of the data provided by the Customer.
The Parties expressly establish that the Service
provider is not obliged to check whether the data
provided by the user at the time of registration
hozzájárulás megadásakor megadott adatok
valósak, illetve helytállóak-e. Megrendelő a
regisztráció során megadott adataiban
bekövetkezett változást köteles Szolgáltatónak
haladéktalanul bejelenteni, a bejelentés
elmulasztásából eredő károk és költségek
Megrendelőt terhelik.
Az ABCmost honlapon található „regisztráció”
menüpontra kattintva kerül sor a Megrendelő
alábbi adatainak megadására: felhasználónév és
jelszó, email cím, szállítási és számlázási cím
illetve telefonszám. Megrendelő tudomásul veszi,
hogy egy adott e-mail címmel csak egyszer lehet
regisztrálni, erre a rendszer figyelmeztet. A
regisztrációt követően a Szolgáltató aktiváló e-
mailt küld a Megrendelőnek az általa a
regisztráció során megadott email címre,
Megrendelő az ebben található linkre kattintva a
regisztrációt megerősíti, a regisztráció kizárólag
ezt követően minősül a Szolgáltató által
visszaigazoltnak és aktívnak (a továbbiakban:
regisztrált felhasználó).
or otherwise when giving consent are valid or
correct. The Customer shall immediately report
changes in their data provided at the time of
registration to the Service provider and shall
bear the costs and damages originating from
failing to report such changes.
By clicking the menu item “registration” on the
ABCmost website the following data of the
Customer can be provided: user name and
password, e-mail address, delivery and invoicing
address and telephone number. The Customer
acknowledges that registration is possible only
once with a specific e-mail address as the
system also warns the user. After registration the
Service provider sends an activation e-mail to
the e-mail address of the Customer provided in
the course of registration; by clicking on the link
in the respective e-mail the Customer confirms
the registration, and the registration qualifies as
confirmed by the Service provider and active
(hereinafter: registered user) only after clicking
on the link .
4. Belépés a webáruházba aktív regisztrációval
rendelkező Megrendelők esetén
4. Logging in to the webshop in the case of
Customers with active registration
A regisztrált felhasználó „belépés” menüpontra
kattintva a felhasználónév és a jelszó
megadásával jelentkezhet be saját felhasználói
fiókjába, ahol módosíthatja a regisztráció során
megadott adatait, illetőleg nyomon követheti a
korábbi vásárlásait.
Amennyiben a regisztrált felhasználó elfelejti a
jelszavát, akkor az „elfelejtettem a jelszavam”
menüpont alatt, a regisztrációkor megadott e-mail
cím megadását követően, a megadott e-mail
címre a Szolgáltató által megküldöttek szerint
léphet be a fiókjába.
Megrendelő ismételten tudomásul veszi, hogy
webáruházban csak azon felhasználók rendelései
teljesíthetőek, akik érvényes szállítási adatokat és
elérhetőségeket adnak meg. A hibás szállítási
adatok és elérhetőség megadásából származó
esetleges következményekért a Dubai Harmony
Kft. felelősséget nem vállal.
Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy teljes
felelősséggel tartozik a felhasználói fiókjából
leadott megrendelésekért, Szolgáltatót e
tekintetben felelősség nem terheli.
By clicking on the menu item “Log in” and
typing in the user name and password the
registered user can log in to their own user
account, where they can modify their data
provided in the course of registration and can
track earlier purchases. If the registered user
forgets their password, then under the menu
item “I forgot my password” and after providing
the e-mail address provided at the time of
registration the user may log in to their account
again according to the content of the e-mail sent
by the Service provider to the provided e-mail
address. The Customer reacknowledges that in
the webshop only the orders of users who
provided valid delivery data and contact options
may be performed. Dubai Harmony Kft does not
accept responsibility for potential consequences
of providing incorrect delivery data and contact
options.
Additionally, the Customer acknowledges that
they are fully responsible for orders submitted
from their user account, the Service provider
bears no responsibility in this regard.
5.Vásárlás menete 5. The shopping procedure
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a webáruházban
termék kizárólag regisztrált felhasználó által
The parties expressly establish that only
registered users may order products from the
rendelhető. A nem regisztrált felhasználó által a
kosárba tett termékek elvesznek, miután a nem
regisztrált felhasználó elhagyja az oldalt.
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a
webáruházban elérhető szolgáltatói
termékkatalógus nem minősül a Szolgáltató által
tett, a vételi szerződés megkötésére vonatkozó
ajánlatnak.
A webáruházban található termékképeket a
Szolgáltató állította elő, azok a Szolgáltató
szellemi tulajdonát képezik. Megrendelő
tudomásul veszi, hogy a webáruházban található
termékképek mintának tekintendők, Megrendelő
kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy
Szolgáltató az esetleges eltérésekért felelősséget
nem vállal.
A webáruházban minden termék fényképének a
bal felső sarkában található egy csillag, amire
kattintva az adott termék a regisztrált felhasználó
által hozzáadható a kedvencek listájához. Ez a
lista a regisztrált felhasználó fiókjában a
személyes adatok menüpont alatt nyomon
követhető.
A webáruházban található nem előrecsomagolt,
úgynevezett kimérős áruk esetében először a
vásárolni kívánt mennyiséget kell a regisztrált
felhasználónak beállítania, csak ezt követően van
mód a termék kosárba tételére.
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi
Szolgáltató azon tájékoztatását, mely szerint csak
Debrecen város jelen ÁSZF mellékletét képező
térképen megjelölt közigazgatási határán belül
szállítási címet megadó vásárlók számára
elérhetők, figyelemmel arra, hogy a hosszabb időt
igénybe vevő vidéki szállítás során esetlegesen
olyan mértékű minőségbeli károsodás érhetné a
termékeket, mely felhasználásukat jelentős
mértékben korlátozná vagy lehetetlenné tenné.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy friss
termékek egy része – többnyire sajtok, sonkák –
kimérve kaphatók, ennek megfelelően a
webáruházban ezek vonatkozásában nincs előre
meghatározott rendelési mennyiség. Ezen
termékek rendelése esetében mennyiségi
intervallumokat határoz meg a Szolgáltató. A
kimérve kapható termékek esetében a
webáruházban megjelölt mennyiséghez képest
+/- 3 dkg-os eltérés megengedett, ennek
megfelelően a rendelés végösszege is változhat.
webshop. Products placed in the shopping cart
by a non-registered user become lost after the
non-registered user leaves the website.
The Customer expressly acknowledges that the
product catalogue of the service provider
available in the webshop does not qualify as an
offer made by the Service provider concerning
the conclusion of a purchase contract.
Product images in the webshop were generated
by the Service provider and are the intellectual
properties of the Service provider. The
Customer acknowledges that the product images
in the webshop are to be considered samples;
additionally, the Customer expressly
acknowledges that the Service provider does not
accept responsibility for potential differences.
There is a star in the upper left corner of the
photograph of every product in the webshop, by
clicking on which the registered user can add the
product in question to the list of favorites. This
list can be tracked in the user account of the
registered user under the personal data menu
item.
In the case of not pre-packaged products - the
so-called measured products - in the webshop
the registered user must first set the amount to
be purchased and only then can the product be
put in the cart.
The Customer expressly acknowledges the note
of the Service provider according to which the
service is only available for customers providing
a delivery address within the administrative
borders of the city of Debrecen as indicated on
the map attached to the present GTC,
considering that in the course of delivering to
the countryside, which takes a longer period of
time, the products might suffer such damages as
to their quality that would significantly limit the
use of the products or would make it impossible.
The Customer acknowledges that a part of the
fresh products – mostly cheeses, hams – can be
bought after measuring; accordingly, there is no
predetermined order amount in the webshop
concerning such products. In the case of
ordering such products the Service provider
specifies quantity intervals. In the case of
products that can be bought after measuring a
difference of +/- dkg is allowed compared to the
amount indicated in the webshop; accordingly,
Megrendelő Szolgáltató fenti tájékoztatását
kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
the final amount of the order might also change.
The Customer expressly acknowledges and
accepts the above information of the Service
provider.
A megrendelés menete The ordering process
Amennyiben Megrendelő befejezte a vásárlást a
webáruházban, a kiválasztott termékeket a jobb
oldalon található kosár ikonra kattintva rendelheti
meg, az alábbiakban részletezett lépések szerint.
Minden lépésről van lehetőség visszamenni egy
szintet, illetve továbbfolytatni a vásárlást.
A) A kosár tartalmának ellenőrzése menüpont
alatt jelennek meg összesítve a Megrendelő által
kiválasztott (kosárba tett) termékek. Ezen
menüpont alatt meg lehet változtatni a
Megrendelő által kért mennyiséget, valamint
lehetőség van a kosárból tételeket kivenni. A
változtatás után a kosár tartalma azonnal frissül
és kikerül belőle a kivett termék.
B) Szállítási cím kiválasztás
Ebben a lépésben választja ki a Megrendelő azt a
címet, amelyre a rendelést szeretné megkapni.
Amennyiben a Megrendelő vidéki szállítási címet
választ, de vannak „Csak Budapesten” logóval
ellátott termékek a kosarában, erről a pontról nem
lesz lehetősége tovább lépni, amíg ezeket a
termékeket nem veszi ki a kosarából.
C) Fizetési mód és szállítási idő kiválasztása
Ebben a lépésben a kiválasztott szállítási címnek
megfelelő fizetési módok közül kell kiválasztani
a Megrendelőnek leginkább megfelelő opciót.
Vidéki szállítás esetén a rendelés értékét a
futárnál készpénzben lehet kiegyenlíteni.
Budapesti kiszállítás esetén lehetőség van
átvételkor készpénzben vagy bankkártyával
fizetni, Szolgáltató kiszállítói hordozható POS
terminállal rendelkeznek.
D) Összegzés
Ebben a lépésben Megrendelő ellenőrzi az adatok
helyességét, illetőleg a megrendelés adatait,
továbbá megjegyzést fűzhet a megrendeléséhez.
A „vásárlás véglegesítése” gombra kattintva
Megrendelő elküldi a megrendelést, ezt követően
megjelenik a rendelés adatlapja, illetőleg a
rendszer automatikus, visszaigazolásnak nem
minősülő rendszerüzenetet küld a Megrendelő
részére.
E) Visszaigazolás
If the Customer finished shopping in the
webshop, they can order the selected products
by clicking the cart icon on the right side
according to the steps detailed below. There is
an option from each step to go back a level or
continue shopping.
A) The products selected (put in the cart) by the
Customer are displayed in a summarized form
under the Check the content of the cart menu
item. Changing the required amount by the
Customer and removing items from the cart are
possible under this menu item. After the changes
the content of the cart is updated immediately
and the removed product is removed from the
cart.
B) Selecting delivery address
The Customer selects the address where they
intend to receive the order in this step. If the
Customer selects a countryside delivery address
but there are products in their cart with the
“Budapest only” logo, then the Customer cannot
move on from this point until removing those
products from the cart.
C) Selection of payment method and delivery
time
As a first step the option that suits the Customer
the most must be selected from the payment
methods according to the selected delivery
address. In the case of countryside delivery the
value of the order may be paid in cash to the
courier. In the case of Budapest delivery it is
possible to pay in cash or with bank card on
delivery, the couriers of the Service provider are
equipped with mobile POS terminals.
D) Summary
In this step the Customer checks the correctness
of the data and the data of the order, and may
add further notes to the order. By clicking on the
“finalize purchase” button the Customer sends
the order, afterwards the data form of the order
will be displayed and the system sends an
automatic system message to the Customer
which does not qualify as confirmation.
E) Confirmation
Ebben a pontban a már leadott rendelés részletei
találhatók, ezt az oldalt igény szerint ki lehet
nyomtatni.
A megrendelés után Szolgáltató ellenőrzi, hogy
minden megrendelt termék rendelkezésre áll-e.
Amennyiben igen, akkor megküldi a rendelésről
szóló visszaigazoló e-mailt. Ezen e-mail
kiküldése után a rendelés tételeit, fizetési és
szállítási módját és idejét módosítani nem lehet.
Amennyiben a rendelés egy vagy több tétele nem
teljesíthető, Szolgáltató telefonon és emailben
felveszi Megrendelővel a kapcsolatot, melynek
keretében Megrendelő eldöntheti, hogy az
ajánlott helyettesítő termékek megfelelőek-e
vagy az eredeti rendelés szerinti, de hiányzó
tételek nélkül kívánja véglegesíteni a rendelést.
Details of the already submitted order can be
found here; this page may be printed as
necessary.
After the order the Service provider checks
whether all the ordered products are available. If
yes, then the Service provider sends the
confirmation e-mail about the order. After
sending this e-mail the items, the payment and
delivery method and time of the order may not
be modified. If one or more items of the order
may not be delivered, the Service provider
contacts the Customer by telephone and e-mail
and the Customer can decide whether the
offered replacement products are suitable or the
Customer wishes to finalize the order according
to the original order but without the missing
items.
6. Az árak 6. The prices
A terméklistában és a termék adatlapján
feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói
ára, amely a megrendelés időpontjában érvényes,
és amely az ÁFÁ-t tartalmazza.
Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le
egy termékre, úgy a Dubai Harmony Kft. kötelezi
magát arra, hogy a megrendelt terméket – a jelen
szerződési feltételekbe foglalt kivételekkel – a
megrendeléskor érvényes fogyasztói áron
szállítja ki a Megrendelőnek. Ezt az árat a
megrendelésre küldött visszaigazolás – mely nem
azonos a vásárlást követően a rendszer által
küldött automatikus üzenettel – is tartalmazza.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a webáruház
rendszere által a megrendelést követően küldött
automatikus rendszerüzenet nem minősül a
Megrendelő által közölt szerződéses ajánlat
Szolgáltató általi elfogadásának, az automatikus
rendszerüzenet nem tekinthető a Szolgáltató
nyilatkozatának, így azzal a felek között a
vásárlási szerződés nem jöhet létre. A
Megrendelő ajánlatát Szolgáltató joghatályosan a
megrendelés visszaigazolása tárgyában, az
automatikus rendszerüzenetet követően
megküldött nyilatkozatban (a továbbiakban:
visszaigazolás) fogadhatja el. A visszaigazolás
kiküldése után a rendelés tételeit, fizetési és
szállítási módját és idejét módosítani nem lehet.
Megrendelő a fentieket jóváhagyólag tudomásul
veszi.
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a
termék ára nem tartalmazza a hozzá tartozó
göngyöleget (üveg, rekesz, stb.) költségét.
Akciós termék esetében az akció a megadott
The price indicated in the product list and on the
data sheet of the product is the final consumer
price of the product in question, effective at the
time of the order and including VAT. If the
Customer submits an order for a product, then
Dubai Harmony Kft obliges itself to deliver the
ordered product at the consumer price effective
at the time of submitting the order, with the
exceptions specified in the present general terms
and conditions. This price is also included in the
confirmation sent about the order, which is not
the same as the automatic message sent by the
system after the purchase. The Parties expressly
establish that the automatic system message sent
by the system of the webshop after submitting
the order does not qualify as the acceptance of
the contractual offer of the Customer by the
Service provider, and so the purchase contract
cannot be established between the parties with
the system message. The Service provider can
accept the offer of the Customer in a legally
effective manner concerning the confirmation of
the order in a statement (hereinafter: the
confirmation) sent after the automatic system
message. After sending the confirmation the
items, payment and delivery method and time of
the order cannot be modified. The Customer
acknowledges the above with approval.
The Customer expressly acknowledges that the
price of the product does not include the cost of
the accompanying container (bottle, rack, etc.).
határidőig vagy a készlet erejéig tart.
Amennyiben az akciósan megrendelt termék
elfogyott vagy időszakos készlethiány merül fel,
erről a megadott e-mail címre a Szolgáltató a
Megrendelőnek értesítést küld.
In the case of discount products the discount
lasts until the specified deadline or until the
stocks last. If the product ordered at discount is
run out of stock or if there is a temporary lack of
stocks the Service provider sends a notification
about this to the e-mail address provided.
7. Felelősségvállalás, fizetés, szállítás 7. Liability, payment, delivery
7.1. A Szolgáltató köteles az utánvéttel
megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt, a
Megrendelő által a megrendelésen kiválasztott
terméke(ke)t a megrendelésen megjelölt szállítási
címre, a visszaigazolásban megjelölt határidőben
eljuttatni.
Amennyiben a visszaigazolt megrendelés
teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik (pl:
a termék beszerezési ideje hosszabb, vagy a
termék nem beszerezhető), úgy a Szolgáltató
köteles a Megrendelőt az általa a megrendelésben
feltüntetett e-mail címen vagy a megrendelésben
megadott telefonszáma útján értesíteni.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az akár
nála, akár a forgalmazóinál fellépő áruhiány miatt
nem vagy hiányosan teljesített megrendelésekből
fakadó kárért. Megrendelő Szolgáltató ezen
tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.
7.1 The Service provider shall deliver the
products selected by the Customer when placing
the order, ordered with cash on delivery and
confirmed by the Service provider to the
delivery address indicated on the order form and
by the deadline specified in the confirmation.
If the performance of the confirmed order faces
any obstacles for any reason (e.g. the
procurement period of the product is longer or
the product cannot be obtained) then the Service
provider shall notify the Customer through the
e-mail address or telephone number indicated in
the order.
The Service provider does not accept liability
for losses originating from orders not or not
entirely performed due to lack of goods either at
the Service provider or at its distributors. The
Customer expressly acknowledges this
information of the Service provider.
7.2. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi,
hogy a megrendelése leadása ajánlatnak minősül,
amelyhez kötve van. A Megrendelő a
megrendelésének a leadásával (lásd 5/D) pontot)
jelen szerződéses feltételeket kifejezetten
elfogadja, tudomásul veszi, hogy azok be nem
tartása esetén szerződésszegést követ el, amelyért
felelősséggel tartozik.
Kiszállítás esetén Szolgáltató vagy a Szolgáltató
által megbízott futárszolgálat a visszaigazolt
megrendelést a Megrendelő által megadott
szállítási címre, a visszaigazolásban megjelölt
határidőn belül kézbesíti. A kiszállítási
szolgáltatás díját – a megrendelés értékétől és a
kiszállítási címtől függően – a __________
honlapon közzétett táblázat tartalmazza.
Megrendelő Szolgáltató kiszállítással kapcsolatos
tájékoztatását kifejezetten és jóváhagyólag
tudomásul veszi.
A Megrendelő köteles a visszaigazolt
rendelésekben megrendelt árut tartalmazó
küldeményeket átvenni és annak ellenértékét a
megrendelés visszaigazolásban feltüntettek
szerint Szolgáltatónak megfizetni. A megrendelő
7.2 The Customer expressly acknowledges that
submitting the order qualifies as a binding offer.
The Customer expressly accepts these
contractual terms and conditions by submitting
their order (see Section 5/D) and acknowledges
that in the case of incompliance they commit a
breach of contract for which the Customer is
responsible.
In the case of delivery the Service provider or
the courier service commissioned by the Service
provider delivers the confirmed order to the
delivery address provided by the Customer by
the deadline indicated in the confirmation. The
fee for the delivery service – depending on the
value of the order and the delivery address – is
in the table published on the website
___________. The Customer expressly
acknowledges the information of the Service
provider concerning delivery with approval.
The Customer shall receive the deliveries
containing the products ordered in the confirmed
orders and to pay the consideration for the same
to the Service provider according to the
provisions of the order confirmation. At the
választása szerint lehetőség van átvételkor
készpénzben vagy bankkártyával fizetni,
szolgáltató kiszállítói hordozható POS
terminállal rendelkeznek.
A megrendelés átvételekor Megrendelő köteles
meggyőződni arról, hogy az általa rendelt termék
került-e átadásra, továbbá köteles meggyőződni
annak rendelése szerinti mennyiségéről, valamint
a minőségéről. Megrendelő kifejezetten
tudomásul veszi, hogy a termék rendeléssel
egyezőségét, továbbá a mennyiségi és minőségi
megvizsgálás tényét Megrendelő a szállítólevél
általa történő aláírásával igazolja. Megrendelő
kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a
Szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el,
esetleges kifogása esetén Megrendelő köteles a
kiszállítást végző személytől jegyzőkönyv
felvételét kérni.
A Megrendelő a megrendelt küldemény
átvételével kifejezetten elismeri, hogy a
megrendelt terméket a hatályos magyar
jogszabályok szerint kötelező jelölésekkel ellátva
kapta meg.
Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag
tudomásul veszi, hogy amennyiben a
megrendelés átvétele Megrendelőnek felróható
okból hiúsul meg, az ebből eredő költségeket
(szállítási, csomagolási, stb.) Megrendelő köteles
megtéríteni a Szolgáltatónak, Megrendelő köteles
továbbá ezen felül a termék megrendelés
visszaigazolásában feltüntetett vételárának
megfelelő összeget Szolgáltatónak kötbér
jogcímén megfizetni.
discretion of the customer it is possible on
delivery to pay in cash or with a bank card, the
couriers of the service provider are equipped
with mobile POS terminals.
When receiving the delivery the Customer shall
make sure that the actual product they ordered
was handed over and shall make sure whether
the product is in the quantity and quality as
ordered. The Customer expressly acknowledges
and confirms that the product is identical with
what was ordered and that the quality and
quantity of the delivery was checked by signing
the bill of freight. Additionally, the Customer
expressly acknowledges that the Service
provider accepts no subsequent complaints and
in the case of any objections the Customer shall
request recording a protocol from the person
performing the delivery.
By accepting the ordered delivery the Customer
expressly acknowledges that they received the
ordered product with the labels mandatory
according to the effective Hungarian legal
regulations.
The Customer expressly acknowledges with
approval that if reception of the order fails due
to a reason attributable to the Customer, then the
Customer shall compensate the resulting costs
(packaging, delivery, etc.) to the Service
provider; additionally, the Customer shall pay
the amount equal to the purchase price of the
product as indicated in the confirmation of the
product order as penalty to the Service provider.
8. A szerződés hatálya 8. Scope of the contract
Jelen szerződés az egyéni vásárló
vonatkozásában az általa a ABCmost honlapon
történő regisztrációval lép hatályba és –
amennyiben jelen szerződéses feltételek eltérően
nem rendelkeznek – a regisztráció törléséig
hatályos. Megrendelő kifejezetten és
jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a
regisztráció törlése esetén, a törlésig már
visszaigazolt megrendelésre a jelen szerződéses
feltételek az irányadók.
A Szolgáltató minden érvényes rendelésnek
automatikusan rendelésazonosító-számot ad,
amelyet a Megrendelő által megadott e-mail
címre küldött rendelést visszaigazoló e-mailben
közöl.
This contract concerning the individual
customer becomes effective by the customer’s
registering on the ABCmost website, and
remains in effect – if the present contractual
conditions do not provide otherwise – until the
deletion of the registration. The Customer
expressly acknowledges with approval that in
the case of deleting the registration the present
terms and conditions are still applicable to
orders already confirmed until the deletion.
The Service provider automatically assigns an
order identification number to each valid order,
disclosed in the e-mail confirming the order and
sent to the e-mail address provided by the
Customer.
Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag
tudomásul veszi, hogy csak a
rendelésazonosítóval ellátott megrendelés
érvényes.
A megrendelés visszaigazolására haladéktalanul,
de legfeljebb 48 órán belül kerül sor. A vásárlási
szerződés a visszaigazolással jön létre.
Amennyiben a megrendelés visszaigazolására 48
órán belül nem kerül sor, a Megrendelő mentesül
az ajánlati kötöttsége alól.
The Customer expressly acknowledges with
approval that only orders with order
identification numbers are valid.
The order is confirmed immediately but within
48 hours at the latest. The purchase contract is
concluded with the confirmation. If the order is
not confirmed within 48 hours, the Customer is
exempted from the binding offer.
9. Reklamáció, panaszügyintézés 9. Complaints, administration of complaints
Amennyiben az átvett termék bizonyíthatóan
gyártási hibás vagy az a szállítás során sérült, a
Szolgáltató díjmentesen kicseréli. A hiba
keletkezése időpontjának bizonyítása a
Megrendelőt terheli, kivéve amennyiben a
vonatkozó jogszabályok eltérést nem engedően
másképpen nem rendelkeznek. Amennyiben a
kicserélésre valamely okból nincs lehetőség, a
kifizetett vételár kerül visszafizetésre. Az árucikk
cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt
okmányok megléte esetén lehetséges. A szállítás
során sérült termékek esetében szükséges
mellékelni a szállító jegyzőkönyvét, amelyben a
kézbesítő elismeri, hogy a csomagot sérülten adta
át. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi,
hogy jegyzőkönyv hiányában a reklamációt a
Szolgáltató nem fogadja el.
A termék átvételét követően Megrendelő az
esetleges minőségi reklamációt köteles
haladéktalanul jelezni e-mailban a
__________ e-mail címen vagy telefonon a
__________ os számon.
Szolgáltató __________ e-mail címen vagy
telefonon a __________ os számon érkezett
panaszokat legkésőbb annak a beérkezésétől
számított 30 napon belül kivizsgálja és a panasz
közlésével azonos módon tájékoztatja a
Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, illetve a
további jogorvoslati lehetőségekről.
If the received product is proven to have
manufacturing defects or becomes damaged
during transportation, then the Service provider
replaces it free of charge. The burden of proof is
on the Customer to prove the time of the
occurrence of the defect except in the case if the
relevant legal regulations provide otherwise, not
permitting acting differently. If it is not possible
to replace the product for any reason, the paid
purchase price shall be repaid. Replacement of
the product item is only possible with the
original packaging and the accompanying
documents available. In the case of products
damaged during transportation the protocol of
the transporter shall be attached in which the
courier acknowledges to have handed over the
package in a damaged condition. The Customer
expressly acknowledges that without a protocol
the Service provider does not accept the
complaint.
After receiving the product the Customer shall
immediately report potential complaints as to
quality by e-mail using the e-mail address
_______________ or by telephone, using the
telephone number ______________. The
Service provider investigates the complaints
received through the e-mail address
___________ or the telephone number
_______________ within 30 days from
reception at the latest and informs the Customer
about the result of the investigation and/or
additional options of legal remedy in the same
manner as how the complaint was received.
10. Elállás 10. Rescission
A fogyasztónak nem minősülő magánszemélyt és
a nagykereskedőnek nem minősülő céget elállási
jog nem illeti meg.
Fogyasztónak minősülő természetes személyek
esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti
The non-consumer individual and the non-
wholesale company have no rights of rescission.
In the case of consumer natural persons the
provisions of Government decree 45/2014
(II.26.) on the detailed rules of contracts
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014
(II.26.) Korm. rendelet szabályai alkalmazandók,
mely jogszabály 2. § l) pontja alapján nem terjed
ki a rendelet hatálya az élelmiszer és egyéb
mindennapi fogyasztásra szánt terméknek a
fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy
munkahelyére történő gyakori és rendszeres
szállítására vonatkozó szerződésre. Így az
élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi
fogyasztásra szánt termékek vonatkozásában
nem illeti meg elállási jog a fogyasztót.
A 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozó egyéb termék esetében a fogyasztó a
termék kézhezvételét követő 14 munkanapon
belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.
Elállásra vonatkozó szándékát a vevő köteles e-
mailben, a webshop@Dubai Harmony.hu e-mail
címre bejelenteni.
Vásárlástól való elállás esetén a Szolgáltató
köteles a fogyasztó által kifizetett összeget
haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru
visszaszolgáltatását követő harminc napon belül
visszatéríteni.
A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási
költségekre, ideértve a termékek
visszajuttatásának költségeit is. A termék
kiszállításának és visszajuttatásának a költsége a
fogyasztót terheli. Utánvéttel a Szolgáltató a
terméket nem veszi vissza.
Amennyiben a termék használt, a Dubai
Harmony Kft. követelheti a termék nem
rendeltetésszerű használatából eredő teljes
kárának megtérítését, továbbá követelheti a
használat folytán a termékben bekövetkezett
értékcsökkenés megtérítését.
Megrendelő jogvita esetén jogosult az illetékes
Békéltető Testülethez fordulni.
between the consumer and the enterprise are to
be applied, based on Section (1) of which the
effect of the decree does not extend to contracts
concerning the regular and frequent delivery of
food and other products for everyday
consumption to the place of residence or
workplace of the consumer. Therefore the
consumer has no rights of rescission
concerning food and other products for
everyday consumption.
n the case of other products belonging to the
scope of Government decree 45/2014 (II.26.) the
consumer may rescind from the contract without
providing reasons within 14 work days from
receiving the product. The consumer shall report
their intention to rescind by e-mail, to the e-mail
address webshop@Dubai Harmony.hu. In the
case of rescinding form purchasing the Service
provider shall repay the amount paid by the
consumer immediately, but within thirty days
from the rescission and returning the goods at
the latest.
The repayment does not concern delivery costs,
including the cost of returning the products. The
cost of delivering and returning the product shall
be borne by the consumer. The Service provider
does not accept products returned in the case of
payment in cash on delivery. If the product is
used, Dubai Harmony Kft may claim
compensation for all damages originating from
unintended use of the product and may claim
compensation for the amortization the product
incurred.
In the case of legal disputes the Customer has
the right to turn to the competent conciliation
panel.
11. Árváltozás és egyéb technikai hibák 11. Price changes and other technical defects
A Dubai Harmony Kft. fenntartja magának a
jogot minden nyilvánvaló tévedés, számítási,
szerkesztési, és technikai hiba korrigálására,
valamint az árváltoztatásra.
Dubai Harmony Kft. a megrendelés
visszaigazolását követően csak abban az esetben
jogosult a megrendelt termék vételárának
módosítására, amennyiben azt a megrendelés
visszaigazolása és a visszaigazolásban
meghatározott teljesítési határidő között
bekövetkezett jogszabály módosítás (pl.
adóváltozás) indokolja.
Dubai Harmony Kft reserves the right to correct
all obvious mistakes, calculation, editing and
technical defects and to change prices.
After confirming the order Dubai Harmony Kft
is only entitled to modify the purchase price of
the ordered product if it is justified by an
amendment of legal regulations with an
effective date between the confirmation of the
order and the performance deadline specified in
the confirmation (e.g. changes in taxation).
Products in the webshop may be provided until
A webáruházban található termékek a készlet
erejéig biztosíthatóak.
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a
webáruház működtetésével kapcsolatos esetleges
technikai problémákból adódó, tévesen megjelent
árakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Dubai Harmony Kft. fenntartja magának a
jogot egyes termékek forgalmazásának
beszüntetésére.
stocks are exhausted. The Customer expressly
acknowledges that the Service provider does not
accept responsibility for prices displayed
incorrectly due to potential technical problems
related to the operation of the webshop. Dubai
Harmony Kft reserves the right to cancel the
distribution of certain products.
12. Záró rendelkezések 12. Closing provisions
A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatása az alábbi
linken érhető el: ______________
Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a
jelen szerződési feltételek alapján létrejött
szerződés interneten kötött, de alá nem írt
szerződésnek minősül, melynek tartalma a
Szolgáltató által archiválásra kerül, az utólagosan
hozzáférhető és visszakereshető.
Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a
szerződés nyelve a magyar, kivéve, ha a
Megrendelő – egyedi beállítást követően – az
angol nyelvet választja a szerződés nyelvének.
A jelen szerződésben és a kapcsolódó
dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben
a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus
kereskedelemre és a távollévők közötti
szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az
irányadóak.
The data protection information of the service
provider is available under the following link:
______________
The Service provider informs the Customer that
the contract established under the present terms
and conditions qualifies as a contract concluded
on the internet but not signed, the content of
which shall be archived by the Service provider
and can be accessed and backtracked.
The Service provider informs the Customer that
the language of the contract is the Hungarian
language except if the Customer – after
customizing – selects English as the language of
the contract.
For all matters not provided for herein and in
the related documentation the provisions of the
Civil Code and the legal regulations concerning
electronic trade and contract conclusion
between distant persons are applicable.